Privacy Statement

Versie 9 januari 2022
 
BabyRelaxBianca hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens (en dat uw privacy wordt gerespecteerd). 
In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. BabyRelaxBianca houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   
Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 
• Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring; 
• Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;  
• Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;  
• Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;  
• Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen; 
• Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als BabyRelaxBianca zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 
BabyRelaxBianca - Toussaintstraat 39 - 2406 XN - Alphen aan den Rijn - Babyrelaxbianca@gmail.com 
 
Uw persoonsgegevens worden door BabyRelaxBianca verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:  
• Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van BabyRelaxBianca; 
• Het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen; 
• Het contacteren van klanten voor informatie in verband met de werking van BabyRelaxBianca, de  lessen, …; 
• Het aanpassen van de inhoud van de lessen aan de deelnemers.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen, verzamelen en opslagen: 
• Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail; 
• Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum; 
• Eventuele bijzonderheden van de deelnemers.   

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen. 
 
Verstrekking aan derden 
De gegevens die u aan ons geeft, zullen wij niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.
BabyRelaxBianca bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.   

Uw rechten omtrent uw gegevens 
U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben.  Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen.   (U kan ons ook contacteren via de contactpagina van onze website www.babyrelaxbianca.nl).
Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 
 
Klachten 
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.  U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. 
 
Wijziging privacy statement  
BabyRelaxBianca kan zijn privacy statement wijzigen.  Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde op 9 januari 2022.  Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.